The printable sales brochure us available under ‘Downloadable materials’.

Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 2
Figur 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 3
Figur 2
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 4
Figur 3
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 5
Figur 5
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 6
Figur 6
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 7
Figur 7
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 8
Figur 8
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 9
Figur 9
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 10
Figur 10
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 1
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 2
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 3
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 4
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 5
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 6
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 7
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 8
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 9
Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti 10
Forest property (Property)

Bäckskog 19:41, Lappfjärd/Lapväärtti

Kristiinankaupunki

Object number: 240715547

Surface area

10.07 ha

Timber volume

1 772 m³

Offer no later than

7.8.2024 23:59

Price request

49 400 €

Make an offerContact us

Description

Hela skogsfastigheten säljs. 2,74 ha av fastigheten berörs av arrendeavtal med Wind Farm Lappfjärd Oy och ligger inom vindupptagningsområdet. Parken är i produktion och hittills har årlig ersättning om 866 € utbetalats. För 2023 har utbetalats ersättning baserad på 31 kraftverk. Fr.o.m. 2024, utbetalningsår 2025, baseras ersättning på hela den utvidgade parken med 39 kraftverk. Ersättning är antingen minimiersättning (25.000 € per kraftverk fördelat mellan markägarna) eller 4,5 % av den årliga bruttoförsäljningsinkomsten av energi, beroende på vilken som är högre. Fastigheten berörs av två dikesprojekt, upphuggning av dikeslinjer pågår. Kostnader som faktureras efter äganderättens övergång betalas av köparen. Uppskattade kostnader 2024-2026 ca 276 € + moms. Bekanta er med objektet. Förfrågningar till förmedlaren före 6.7 samt efter 4.8.2024. ******************* Koko metsäkiinteistö myydään. 2,74 ha:a kiinteistöstä koskee maanvuokrasopimus Wind Farm Lappfjärd Oy:n kanssa ja sijaitsee tuulenottoalueen sisällä. Puisto on tuotannossa ja tähän asti on maksettu vuosittainen korvaus 866 €. Vuoden 2023 korvaus perustuu 31 voimaloihin. Vuodesta 2024 lähtien, maksuvuosi 2025, korvaus perustuu koko lajennettuun puistoon jossa on 39 voimalaa. Korvaus on joko minimikorvaus (25.000 €/voimala jaettuna maanomistajien kesken) tai 4,5 % vuosittaisesta energian bruttomyyntitulosta, riippuen kumpi on korkeampi. Kiinteistöä koskee kaksi ojahanketta, ojalinjojen hakkuu on käynnissä. Omistusoikeuden siirtämisen jälkeen laskutettavat kustannukset maksaa ostaja. Arvioidut kustannukset 2024-2026 noin 276 € + alv. Tutustukaa kohteeseen. Kyselyt välittäjälle ennen 6.7 ja 4.8.2024 jälkeen.

På fastigheten finns förnyelsemoget bestånd ca 0,5 ha, grövre gallringsbestånd ca 9,1 ha och klenare gallringsbestånd ca 1,4 ha. Skogens gängse värde 49.400 €. Värdet av vindkraftsavtalet har inte beaktats i värderingen, ge anbud för fastigheten med vindkraftsavtal. Anbud senast 7.8.2024. Säljaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud. Anbud ska ges som ett fast eurobelopp. ************************* Metsän käypä arvo 49.400 €. Tuulivoimasopimuksen arvoa ei ole huomioitu arviossa, anna tarjous kiinteistöstä tuulivoimasopimuksella. Tarjoukset viimeistään 7.8.2024. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohintana. Skogsvärdering gjord / metsäarvio tehty: Åstrand Victor, tel/puh 040 544 1449, victor.astrand@svf.fi. Förfrågningar före/kyselyt ennen 22.7.

Further information

Contains buildings

No

Land use planning

Yes

Road to the site

Yes

Own shoreline

No

Details

Downloadable materials

Price details

Price of the object

The asking price is 49 400 €, you can offer more or less.

Payments to the buyer

Köpesumma, överlåtelseskatt (3 % av köpesumman), köpvittnesarvode (128 €), lagfartslösen (161 €/fastighet). Vid eventuell elektronisk fastighetsaffär betalar köparen serviceavgiften i Lantmäteriverkets elektroniska överlåtelsetjänst, 221 euro. Kauppahinta, varainsiirtovero (3 % kauppahinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (128 €), lainhuudatusmaksu (161 €/kiinteistö). Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 221 euroa.

Make an offer

Questions0

No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.

newsletter_title

newsletter_title

newsletter_lead

newsletter_cta
 • Buy
  • Sell
  • Guides
  • Contact information
  • About service
  • Follow us

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Privacy Policy
  • For brokers
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.