Heinävedellä Syrjässä, osoitteessa Syrjäntie 86, 79700 Heinävesi oleva  42,91 ha:n maatila, josta myyjä pidättää itselleen noin 0,9 ha:n suuruisen määräalan (myyntiesitteen kartan kuvio nro 38).  Myynnissä on noin 42,0 ha, josta metsämaata on noin 29 ha, noin 11 ha Eu-tukikelpoista salaojitettua luomuviljelyksessä olevaa peltoa ja talo, navetta, autotalli, aitta, puimala,  halkoliiteri, laavu ja latoja. 

Kiinteistöt myydään yhtenä kokonaisuutena, lukuunottamatta myyjän itselleen pidättämää noin 0,9 ha:n suuruista määräalaa tai kahdessa osassa metsämaat erikseen ja pellot ja rakennukset erikseen (kumpikin osa ilman myyjän itselleen pidättämää noin 0,9 ha:n suuruista määräalaa).

Tilojen metsätalousmaan pinta-alasta,  28,6 ha on metsämaata ja 0,6 ha kitumaata. Metsämaan pinta-alasta on 11,4 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata, 13,9 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata, 2,1 ha on kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata ja 1,3 ha on kuivaa kangasta. Soita tilojen metsämaan pinta-alasta on 3,9 ha. 

Tiloilla on noin 5200 m3 kuusivaltaista puustoa (n. 183 m3/ha), josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 2 200 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,7 m3/ha/v. Tilojen tieyhteydet ja tieoikeudet ovat kunnossa. Tilan läpi menee Syrjäntie, joka on valtion ylläpitämä yleinen tie.  Myyntiesitteen kartan kuviolla 33 on laavu. 

Tiloilla on 11,14 ha Eu-tukikelpoista peltoa. Kangasmaan pellot ovat salaojitettuja, luomuviljelyksessä olevia kangasmaan peltoja. Pellot ovat neljässä eri lohkossa. 

Tilan rakennuksista on selostusliite tämän myyntiesitteen liittenä. 

Hintapyyntö koko tilasta (ilman myyjän itselleen pidättämää noin 0,9 ha:n suuruista määräalaa) on 295 000 € ja hintapyyntö pelkistä metsistä 205 000 € ja pelloista ja rakennuksista 105 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 5.6.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kohteen esittelyt sopimuksen mukaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöjen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistöjen alue on merkitty M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja pieneltä osin MU-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue jossa on ympäristöarvoja) ja asuinrakennusten paikaksi kaavamerkinnällä 1A.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaan kaupan kohteella ei ole rantarakennusoikeutta. Kiinteistöillä on rantaviivaa Valkeislampeen noin 50 metriä ja Juoniojärveen noin 390 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä Vesterinpelto 14:0 rasittaa maantien suoja-alueet ja myyntiesitteen kartan kuviot nro 21 (0,3 ha) ja 42 (0,1ha) ovat metsälain 10§ mukainen rehevä korpi ja lähde elinympäristöjä, joiden ominaispiirteitä ei saa metsätalouden toimenpitein muuttaa. Kiinteistölle Hiekkasuo 4:22 ei ole rasitteita. Myyjä pidättää itselleen 10 m leveän tieoikeuden itselleen pidättämältä määräalalta pellon reunaa pitkin Syrjäntielle. Kiinteistön itäreuna on pohjavesialuetta, jossa on lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö kielletty.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydän kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kauapan kohteena oleva kiinteistö Vesterinpelto 14:0 on yleisen tien molemmin puolin. Kiinteistölle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeuksia. Kiinteistöllä Hiekkasuo on 3 m leveä tieoikeus 000-2018-K12937 kiinteistön 90-418-4-79 Polvijärvi kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Vesterinpelto 14:0 on osuus Heinäveden läntisen osakaskunnan yhteiseen vesialueesen 90-876-26-1 johon kaupan kohde saa osuuden pinta-alan suhteessa. Kiinteistöllä Hiekkasuo 4:22 ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta