Heinävedellä Rummukkalassa vanhan koulun takana oleva 20,42 ha:n metsätila.

Tilan maapohjista noin 10 ha on lehtomaista kangasta ja noin 8 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Tilalla on koivuvaltaista puustoa noin 1 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,6 m3/ha/v. Puustosta on heti hakattavissa noin 250 m3. Tilan metsämaan pinta-alasta lähes puolet on nuorta kasvatusmetsää (khl 02).  Taimikoissa ja nuorissa metsissä on hoidon tarvetta. Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.  Kuviot 1 ja 7 (yhteensä noin 0,5 ha) ovat avainbiotoopeiksi luokiteltuja soita.

Hintapyyntö on 50 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 31.5.2019 klo 15:00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteen ala on yleiskaavassa merkitty M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja lisäksi alue kuuluu osittain (pienempi erillinen palsta) pysyvän asumisen suositusvyöhykkeelle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa Opintien yksityistien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 10 m leveä tieoikeus Opintien yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Heinäveden läntisen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-26-1