Heinävdellä Viitalahdessa kaksi metsätilaa joista toisella on  Kerma-järven rantatontti. Tilojen pinta-ala on lainhuutotodistusten mukaan yhteensä 23,38 ha, joista myyjä pidättää itselleen noin 2,4 ha:n suuruiset määräalat ja toinen noin 0,8 ha:n suuruinen rantatontti on mynnissä erikseen. Kaupan kohteen pinta-ala on noin 20,2 ha. 

Kaupan kohteen maapohjista noin 11 ha on ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta tai vastaavaa suota, noin 8 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 0,4 ha on ravinteisuudeltaan kuivaa kangasta. Suota pinta-alasta on noin 0,9 ha. Kaupan kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 2500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 11,2 m3/ha/v. Kaupan kohteen kuusikoissa on boorinpuutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. Myyntiesitteen kartan kuvio nro 26 on metsälain 10§ mukainen kallio elinympäristö. 


Kaupan kohteella on yksi vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka Kerma-järven rannassa (kartan kuvio nro 1).  Samaan aikaan on myynnissä myös toinen, noin 0,8 ha:n kokoinen rantatontti. 

Hintapyyntö on 125 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 25.6.2019 klo 15:00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kaupan kohteen ala on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja kaupan kohteelle on varrattu yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on noin 1 km Kerma-järven rantaviivaa ja kohteelle on kaavassa varattu yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Rakennusoikeus on 150 k-m2. Heinäveden kunnassa on käynnissä yleiskaavan muuttaminen, jossa loma-asunnon rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa ympärivuotinen asuinrakennus ja rakennusoikeuden määrä on 250 k.m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 90-432-2-45 Jortinsaari oikeus Y2003-25748 autojen pitämiseen ja venevalkamaan. Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 90-432-2-45 Jortinsaari 5 m leveä tieoikeus Y2003-25753 ja Viitasaaren metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K1373 ja myyjän itselleen pidättämien määräalojen tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K25753 Viitasaaren metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan saa osuuden Viitalahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-8-1 pinta-alan suhteessa.