Joroisissa Kolmalla oleva metsätila

Joroisissa Kolmalla Kauhinlammen metsätien päässä oleva 33,4 ha:n kokoinen metsätila.

Tilan maapohjista noin 9 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota, noin 23 ha on kuivahkoa kangasta ja vajaa hehtaari on ravinteisuudeltaan kuivaa kangasta vastavaa suota. Soita pinta-alasta on noin 1 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 3 300 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 450 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,1 m3/ha/v. Osassa nuoria metsiä on hoitotarvetta ja lievän tai voimakkuudeltaan keskinkertaisen hirvituhon jälkiä. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 100 000 €.  Tarjoukset pyydetään tekmään 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on yleiskaavassa merkitty metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M-1.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteelle ei ole kaavassa varattu rantarakennusoikeutta. Kiinteistöllä on Kauhinlammen rantaviivaa noin 65 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Kauhinlammen yksityistien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus 000-2006-K2012.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 10 m leveä tieoikeus 000-2006-K2012 Kauhinlammen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Järvikylän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-404-876-7, Eskeli-Järvikylän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-4-1, Huutokosken osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-5-1, Maaveden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-15-2 ja Uusi-Suontienselän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 778-404-876-12.