Lähellä Tahkovuorta, Tahkomäentien varrella kaksi pikkutilaa

 

Päivärinteen tila  n. 1,7 ha on Tahkomäentien oikealla puolella. Se sijaitsee Tahkovuoren osayleiskaavan selvittelyalueella. Alueelle voi olla tulossa ulkoiluun, retkeilyyn ja virkistyskäyttöön liittyviä palveluita ja reitistöjä pitkällä aikajänteellä. Tilalla ei ole jäljellä haja-asutusluonteista rakennusoikeutta (ks. alla Kuopion kaupungin vastaus). 

Päivärinne I tila, 8,2 ha, sijaitsee osin Tahkovuoren osayleiskaavan alueella, osin Välimäen osayleiskaavan alueella Tahkomäentien vasemmalla puolella. Tahkovuoren kaavassa tilalla on merkintä MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Välimäen kaavassa osa tilasta on merkinnällä MU-3, maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä. Alue, jolle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Suunnittelumääräys: Rakennuksien ja rakennelmien toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot.  

Kuopion kaupungin vastaus alustavaan tiedusteluun rakentamismahdollisuuksista: "297-504-3-75 Päivärinne I: Pinta-ala voisi mahdollista juuri ja juuri yhden rakennuspaikan muodostamisen. Alue on osoitettu Kuopion kaupungin maaseuturakentamisen periaatteissa edullisuusvyöhykkeelle VI, jonka suunnitteluohje kuuluu: Nykyisin asumattomat syrjäiset alueet sekä alueet, joilla maankäyttöpaineiden moninaisuus edellyttää vähäisenkin lisärakentamisen erityisen perusteellista arviointia, jottei tulevaa kaavoitusta vaikeutettaisi.

Tästä johtuen rakentaminen alueelle edellyttää suunnittelutarveratkaisua, jonka yhteydessä edellytykset rakentamiselle ratkaistaan. Tilan 3-75 ei ole erityisen hyvä rakentamiselle jyrkästä maastosta ja alueelle mahdollisesti myöhemmin tulevista toiminnoista johtuen. Jos tilat yhdistetään, voisi olla perusteltua sallia suunnittelutarveratkaisulla tilan 3-75 rakennusoikeus tilalla 1-59, joka vaikuttaa karttatarkastelun perusteella huomattavasti soveliaammalta rakentamiselle."

Päivärinne 1 tila on kuusivaltainen, puustosta vajaa puolet on n. 16 tai 20 vuotiasta taimikkoa. Tilan erikoisuutena on  lehtikuusta 1,4 ha alalla. Uudistuskypsää metsää n. 0,9 ha. Tilan puustossa on lumituhoja, jotka on otettu arviossa huomioon. Pääosa tilasta on kasvupohjaltaan hyvin tuottavaa lehtomaista kangasta. 

Päivärinteen tilan pääpuulaji on hieskoivu ja jonkun verran myös kuusikuitua. 

Voit tehdä tarjouksen vaikka ehti.  Tutustuthan kuitenkin ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti kaavoitustilanteeseen. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi. Päivärinteen tilalla talousveden johtamisrasite Rastikuusen tilan hyväksi. Päivärinne I tilalla moottorikelkkareitti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Päivärinne I tilalla 6 m leveä tieoikeus Käyrä-ahon 12-9 tilan kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ruokosen osakaskunnan yhteinen vesialue 297-504-876-1, Nilsiän jakokunnan yteiset maat 297-878-2-0 ja Nilsiän osakaskunnan yhteinen vesialu 297-876-53-0.