Juankosken taajaman reunamalla hyvä harrastus- ja polttopuumetsä

Tila on Ruisahontien molemmin puolin aivan Kaaville menevän tien vieressä. Tilan puusto on monenikäistä,  mutta pieniä taimikoita ei ole ollenkaan. Pääpuulaji on koivu, joten tila soveltuu hyvin polttopuumetsäksikin. Kasvupohja vaihtelee rehevästä lehtomaisesta kankaasti kuivaan kankaaseen tai sitä ravinteikkuudeltaan vastaavaan suohon. 

Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3373 €, kuution hinta 32,30 €. Puuta hehtaarilla on n. 104 m3, puustosta tukkeja n. 14 %.

Keskustaajaman osayleiskaavassa  tilasta n. 4,8 ha on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, loput on metsätalouskäyttöön tarkoitettua aluetta. Ennen rakentamista alueelle on laadittava asemakaava. Kuopion kaupungilta saadun tiedon mukaan alue ei ole lähiajan kaavoitusohjelmassa. Sille alueelle, joka on merkitty kaavassa rakennusalueeksi, ei saa kestävän metsälain (kemera) mukaista tukea, vaikka puusto muutoin täyttäisi tuen edellytykset. 

Tarjoukset 7.10. klo 12 mennessä, kiitos!

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalle rakentaminen edellyttää todennäköisesti vähintään poikkeamislupaa. Lisätietoja Kuopion kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus Ruisrannan (3:140) hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruisahontie, rasitettuna tämän tilan hyväksi on myös tila Ruislampi I, 3:140

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vuotjärven-Vehkalahden osakaskunnan yhteinen vesialue 174-404-876-1