Kyyjärven Leppäahossa noin 46 hehtaarin metsätila. Tilan pinta-alasta noin 31 hehtaaria on kangasmaata ja noin 15 hehtaaria on ojitettua suota. Ravinteisuudeltaan valtaosa tilasta on kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota. Lähes puolet tilan pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää eli 21,9 hehtaaria. Tilalla ei ole tehty hakkuita eikä hoitotöitä viime vuosina, joten harvennushakkuuta on heti tehtävissä, metsäsuunnitelman mukaan noin 23 hehtaarin alalla, lisäksi on esitetty uudistushakkuuta noin kahden hehtaarin alueelle. Taimikonhoitotarvetta on noin 6,5 hehtaarin alueella ja noin 18 hehtaarilla harvennushakkuualasta on ennakkoraivauksen tarve. Metsäsuunnitelmassa suoalueista noin 13 hehtaarin alueelle on esitetty kunnostusojitusta. Metsäautotie kulkee tilan päädyn kautta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella ja kiinteistön karttatulosteella

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Leppäahon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta