Leppävirralla Itä-Saamaisilla Piispalantien varrella olevat metsätilat !

Tilojen maapohjista noin 41 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 5 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Soita tilojen pinta-alasta on noin 8 ha. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 4400 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,8 m3/ha/v. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 450 m3. Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. Kiinteistöllä Sutilanaho 15:23 on noin 1,2 ha:n kokoinen muokkaamaton ja viljelemätön hakkuuaukko ja tilojen kuusikoissa on boorinpuutteesta johtuvia kasvuhäiriöitä.

Hintapyyntö on 180 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 28.9.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteen alueet ovat kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tiloilla on rantaviivaa Pieni-Saamainen järveen noin 730 m. Kaavoittamattomalle 200 m leveälle rantavyöhykkeelle rantarakentaminen perustuu kunnan myöntämään poikkeamislupaan. Poikkeamisluvan saanti mahdollisuutta ei ole selvitetty, eikä mahdollisen rantarakentamisoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Lakanlahti 15:25 rasittaa Piispalan yksityistien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K42725. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Sutilanaho 15:23 rasittaa kiinteistön 420-429-15-22 Katajaranta 7 m leveä tieoikeus 000-2005-K962.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön Lakanlahti 15:25 kohdistuva 100 000 € arvoinen sähköinen kiinnitys joko siirretään veloista ja vastuista vapaana ostajan haltuun tai kuoletetaan kaupanteon yhteydessä pois.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Lakanlahti 15:25 on 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K42725 Piispalan yksityistiehen ja Sutilanaho 15:23 on 7 m leveä tieoikeus kiinteistön 420-429-15-20 Jussila kautta. Tiemaksu on ollut noin 31 € vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on osuus Savolan-Piispalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-429-876-7, osuus yhteiseen venevalkamaan 420-429-878-2 ja osuus yhteiseen myllytonttiin 420-429-878-3.