Suurehko metsätilan määräala luontoarvoiltaan rikkaan Tuomiojärven rannalla. Yksipalstaisen määräalan pinta-ala on noin 57,8 ha ja kokonaispuusto 6809 m3 (metsämaalla n. 147 m3/ha). Puusto on mäntyvaltaista ja lähitulevaisuuden arvioitu hakkuumahdollisuus käsittelytavoista riippuen on noin 1500 m3 (pääasiassa kasvatushakkuita). Maapohja on pääasiassa turvemaata ja kasvulaskenta antaa keskikasvuksi n. 6,6 m3/ha/v. Katso lisää metsätietoja oheisista liitteistä.

Myytävä määräala on liitekartoissa näkyvä alue, jolla on numeroituja metsätalouskuvioita. Määräalan rajaluonnos näkyy oranssina viivana.

Kohteelle pääsee tietä pitkin kahta kautta, ks. kartat ja ajo-ohje. Myytävä määräala saa tieoikeuden pellonreunaa myöten kulkevaa soratietä pitkin määräalan rajalle asti (Fonectan mukaan tien osoite on Suonteentie 298, 77690 Pieksämäki). Ostajalla on mahdollisuus omalla kustannuksellaan ylittää oja ja rakentaa kääntöpaikka kohteen alueelle (esim. kuviolle 10).

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Välittäjä on lomalla 15.7.-11.8., jolloin voit ottaa yhteyttä Aura Heikuraan puh. 0500 261 790   aura.heikura (at) metsatilat.fi

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava, merkinnät: M: maa- ja metsätalousvaltainen alue, MRL 72.3 § mukaisesti oikeusvaikutukseton, rakennusluvan edellytyksistä säädetty MRL 136 §:ssä / M-1: maa- ja metsätalousvaltainen alue, myös haja-asutusluonteiseen rakentamiseen; ei saa sijoittaa loma-asutusta tai pysyvää asutusta MRL 72 § nojalla / NAT: Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa ei rantarakentamisoikeutta. Kohteella on n. 800 m Tuomiojärven rantaviivaa, joka on vesijättöä / umpeen kasvanutta vesistöä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2008-K43479) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2015-K42965) leveys 6 m. Osa rantavyöhykkeestä kuuluu Tuomiojärven NATURA 2000 -alueeseen, lintuvesien suojeluohjelma; metsätaloutta ja metsästystä voi pääsääntöisesti harjoittaa, normaalit ranta-alueiden käsittelysuositukset metsätaloudessa huomioitava. NATURA-alueella on kiellettyä toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai luonnollista vesitasapainoa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Lisätietoa löytyy oheisista liitetiedostoista sekä linkeistä. Tarvittaessa lisätietoja saa myös ELY-keskuksesta ja ympäristöministeriöstä. (Seuraavat kiinteistörekisteriotteella näkyvät rasitteet eivät koske myytävää määräalaa: käyttöoikeus Venevalkama (000-2008-K43478), rasite Maantien suoja-alue (000-2009-K12383).)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

7 kpl kiinnityksiä, pantinhaltija on antanut kirjallisen suostumuksen kiinnitysten purkamiseksi myytävältä määräalalta. Määräala myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2008-K43479) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2015-K42965) leveys 6 m. Myytävä määräala saa tieoikeuden pellonreunaa myöten kulkevaa soratietä pitkin määräalan rajalle asti (Fonectan mukaan tien osoite on Suonteentie 298, 77690 Pieksämäki). Ostajalla on mahdollisuus omalla kustannuksellaan ylittää oja ja rakentaa kääntöpaikka kohteen alueelle (esim. kuviolle 10).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-447-876-2 Oittila 1-2 yht. rauh.piirit, Yhteinen vesialue 593-447-876-3 Oittilan osakaskunta (593-447-876-3, 778-417-876-1). Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.