Ristijärven Humalavaarassa oleva tila, joka rajoittuu 360 metrin matkalta Humalajärveen. Hyvässä kasvuvaiheessa oleva metsä. Omatoimiselle hoitajlle mukava kohde hyvällä sijainnilla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

24 § Rakennuspaikka ranta-alueella Rakentaminen rantavyöhykkeellä edellyttää voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista kaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Alueellinen ELY - keskus voi myöntää tästä poikkeamisluvan. Viittaus: MRL 72 § Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty MRL 116§:ssä, ranta-alueilla rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 3500 m2 . Rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen voidaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Lisätietoja Ristijärven kunnasta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 697-401-876-7 Ristijärven jakokunnan yhteiset vesialueet Osuuden suuruus: 0,009400 / 40,001200 2) Yhteinen maa-alue 697-401-878-1 Ristijärven jakokunta Osuuden suuruus: 0,004700 / 20,000600 3) Yhteinen maa-alue 697-401-878-60 Joutomaa Osuuden suuruus: 0,006700 / 0,480000