Varkaudessa Kangaslammilla Kurenlahdessa sijaitseva metsätila. 

Kiinteistön pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 38,45 ha ja numeerisen kiinteistöraja-aineiston mukaan 34,5 ha.  Kiinteistöstä myydään / on myyty noin 4,0 ha:n suuruinen määräala valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Suojelualueeksi myytyyn/myytävään määräalaan kuuluvat Ukonsaari kokonaan ja Ukonsaaren ja Haasianiemen välissä olevat 4 pientä saarta/luotoa. 

Kaupan kohteena on siis numeerisen kiinteistöraja-aineiston perusteella noin 30,5 ha metsämaata. Tilan maapohjista noin 28 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 1 ha on kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Soita pinta-alasta on noin 2 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 4100 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1400 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,1 m3/ha/v. Tilalla on tieoikeus Kurenlahden yksityistiehen. Tilalla on noin 1,0 ha:n suuruinen viljelemätön ja muokkaamaton hakkuuaukko. 

Tilalle on yleiskaavaan varattu 8 kpl loma-asunnon rakennuspaikkoja, joista yhdellä on vuokramiehen rakennukset. Rakennusoikeus on 150 k-m2 rakennnuspaikkaa kohti. Rakennuspaikoista 3 sijaitsee Uitossa, 3 sijaitsee Haasianiemessä ja 2 sijaitsee Pyörnissä.  Kiinteistöllä on Haukiveden rantaviivaa kaikkiaan noin 2,9 km.

Hintapyyntö on 240 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 28.9.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja kiinteistölle on osoitettu 8 kpl loma-asunnon rakennuspaikkoja kaavamerkinnällä RA.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistölle on osoitettu yleiskaavassa 8 kpl loma-asunnon rakennuspaikkoja. Rakennusoikeus on maksimissaan 150 k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Yhdellä rakennuspaikosta on vuokramiehen omistamat rakennukset. Vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2000, jonka jälkeen vuokrasopimus on jatkunut vuosi kerrallaan, ellei jompi kumpi osapuoli ole sitä irtisanonut vuoden loppuun mennessä. Vuosivuokra on 84 € vuoden 1999 indeksiin sidottuna eli vuokran suuruus on tällä hetkellä noin 115 € vuodessa. Kiinteistön omistajat ovat maksaneet vuokramiehen tontista menevän kiinteistöveron noin 66 € vuodessa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Kurenlahden yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2005-K22511.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2005-K22511 Kurenlahden yksityistiehen. Tiemaksu on ollut noin 100 € vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuudet yhteiseen maa-alueeseen 681-421-878-1 Saari ja 915-438-878-1 Saari ja osuus Pohjois-Haukiveden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 681-876-28-1.