Varkauden keskustasta noin 6-7 km päässä oleva vanha maatila metsineen, peltoineen ja rakennuksineen. Kohde soveltuu metsätalouden harjoittamiseen,  maataloustuotantoon, hevosten pitoon tai vapaa-ajan viettoon. 

Kohde voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena (hintapyyntö 230 000 €) tai radan eteläpuoli erikseen (hintapyyntö 130 000 €) ja radan pohjoispuoli erikseen (hintapyyntö 100 000 €) tai kaikki metsät erikseen (noin 29 ha hintapyyntö 185 000 €), pellot ja  rakennukset tontteineen erikseen ( hintapyyntö 45 000 €).

 

Varkaudessa Kurolassa oleva 41,66 ha;n vanha maatila, josta myyjät pidättävät itselleen noin 5,2 ha:n suuruiset määräalat. Maatila koostuu kahdesta samannimisestä kiinteistöstä ja myynnissä on yhteensä noin 36,5 ha alue. Myynnissä olevasta pinta-alasta noin 29,2 ha on metsätalousmaata, noin 5,30 ha suullisella vuokrasopimuksella vuokrattua Eu-tukikelpoista peltoa ja loput pinta-alasta on tonttialuetta ja tie- ja sähkölinja-alueita.

Tilojen metsämaapohjista noin 26 ha on lehtomaista kangasta tai vastavaa suota ja loput noin 3 ha on tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Suota tilojen pinta-alasta on noin 1,3 ha. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 4050 m3 josta on heti hakattavissa noin 2500 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,9 m3/ha/v.  Taimikoissa ja nuorissa metsissä on hoitotarvetta. Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. 

Tilojen pellot ovat avo-ojissa olevia, suullisella sopimuksella vuokrattuja, Eu-tukikelpoisia peltoja. Peltojen tukikelpoinen pinta-ala on 5,30 ha ja peltojen tukioikeudet ovat vuokramiehellä.

Tilan rakennuksista ja rakennuspaikoista on selostus tämän myynti esitteen liitteenä.

Tarjouksen kohteesta voi jättää heti. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on voimassa yleiskaava ja Vt23 ja rannan välisellä alueella on voimassa asemakaava. Yleiskaavassa kiinteistöjen alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M-1, Erillispientalojen alueeksi (4 kpl rakentamattomia, 1 kpl rakennettu) kaavamerkinnällä AO-3 pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jonka yksityiskohtainen käyttö ratkaistaan myöhemmin asemakaavalla kaavamerkinnällä AP-1. Asemakaavoitettu alue Vt23 ja rannan välistä on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M. Asemakaava-alueella on voimassa maisematyölupavelvoite ennen metsänhakkuuta. Kiinteistön päärakennus on kaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kaavaan varattu rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Pusinharju 1:168 rasittaa kiinteistöjen 915-411-1-96 Purontaus, 915-411-1-97 Suolehto, 915-411-1-194 Harju 8m leveä tieoikeus Y2005-11495, Pusinnimentien osakkaiden tieoikeus 000-2005-K21124, kiinteistön 915-411-1-27 Pellonpää 10m leveä tieoikeus 000-2012-K11127, kiinteistöjen 915-411-1-33 Kaunisranta, 915-411-1-34 Lehtoranta 4m leveä tieoikeus 000-2012-K11172, kiinteistöjen 915-411-1-64 Kuusipuisto, 915-411-1-72 Vallinvarjo, 915-411-1-167 Koivukuja 4 m leveä tieoikeus 000-2012-K11182, kiinteistöjen 915-411-1-96 Purontaus, 915-411-1-97 Suolehto 5m leveä tieoikeus 000-2012-K11210 ja rautatien suoja-alue 000-2018-K14277. kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Pusinharju 2:53 ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. Kiinteistöä Pusinharju 2:53 rasittaa rautatien suoja-alue 000-2018-K14277. Ratahallintoviranomaisilla on oikeus poistaa puustoa 30 m leveydeltä radan keskilinjasta mitattuna radan molemmin puolin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Pusinharju 1:168 on tieoikeus 000-2005-K21124 Pusinniementiehen. Kiinteistölle Pusinharju 2:53 ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeustta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Pusinharju 1:168 ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. Kaupan kohteena olevan kiinteistön Pusinharju 2:53 osuus Kopolanniemen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-6-0 siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin myyjiltä ostajalle pinta-alan suhteessa.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta