Metsälä, kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala 68,10 ha, Suosalmi kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala 1,29 ha sekä n. 7,5 ha määräala tilasta Koivumäki (pohjoinen erillinen palsta). 

Kahdesta tilasta ja yhdestä määräalasta koostuva kokonaisuus Vesannon Sonkarin kylällä. Metsälä- tila sijaisee Kaijan metsätien päästä länteen päin. Koivumäki tilan määräala ja Suosalmi tila sijaitsee Uudismäen tien päässä. 

Metsälä tilan puusto on kasvatusmetsäpainottainen. Maapohja on enimmäkseen kuivahkoakangasmaa ja kivistä suota. Pääpuulaji on mänty.  Tieyhteys tilalle on idästä Kaijan metsätietä pitkin sekä lännestä metsätietä pitkin. Kasvatusmetsät ovat tiheitä ja osin harvennettuja. Kitu- ja joutomaat ovat soita tai kivikoita. Kuusitaimikoissa on monin paikoin harvuutta tiheydessä. Mäntytaimikot ovat tiheämpiä, joskin niissä on runsaasti koivua seassa. Siemenpuu asentoon hakatut Kaijan metsätien varren metsien maapohja on laikutettu tai äestetty. Pienempiä Siemenpuu alueita ei ole muokattu.  

 

Koivumäki tilasta myytävä määräala on tilan pohjoinen palsta kokonaan (karttaliite). Palsta on enimmäkseen 0,5-1,8 metristä lehtomaisenkankaan kuusitaimikkoa, jossa on vesakkoa nousemaassa kuusten sekaan. Kuvio 50 on hoitamaton taimikko.  Palstan maapohja on rinnettä. 

 

Suosalmi tila on pieni ja suopohjoinen. Maapohja onrehevää, mutta pehmeää. Leveä oja katkaisee tilan kahtia. Puusto on harvassa kasvavaa kuusitaimikkoa. 

 

Tilat myydään yhtenä kokonaisuutena. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Metsälä tila on suurimmaksi osin MY kaavamerkinnällä. Metsätalouden harjoittamista merkintä ei haittaa: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja / tai ympäristöarvoja. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. Ranta-vyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, RM-, MA- ja RA-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136§:ssä. Hämeenjärven rannassa LV-1 alue: LV-1 Vesiliikennealue, rantautumispaikka. Alue on tarkoitettu rantautumista sekä leiriytymistä varten. Lisäksi kaavoituksessa on ge-1 alueita: ge-1 Arvokas geologinen muodostelma. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maisemalliset arvot ja moreenimuodostuman luonteenomaiset piirteet. Lisätietoja kaavoituksesta Vesannon kunnan karttapalvelusta: https://www.vesanto.fi/voimassa-olevat-kaavat

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavoitus estää rantarakentamisen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hämeenjärven rannalla sijaitsee laavu, joka on vuokrattu kunnalle. Kartalla näkyvät polut ovat kunnalle vuokrattuja ulkoilupolkuja. Kaijanlammen välitön lähiympäristö on metsälain 10§ mukainen arvokas kohde.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts kiinteistörekisteriotteet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts kiinteistörekisteriotteet