Hela fastigheten säljs. Fastigheten består av tre skiften, 2 skiften invid Lamaslotsvägen och det tredje skiftet ca 60 meter från vägen.

Skifte 1: Består av ca 1,59 ha stödberättigad åkermark (ängsmark) samt små skogsholmar. Totalt ca 2,1 ha.  Skiftet lämpar sig som bostadstomt/tomter. Eventuell möjlighet för två byggplatser. 

Skifte 2: Består av ca 2 ha stödberättigad åkermark, ca 1,93 ha på ena sida Lamaslotsvägen och ca 0,09 ha en liten kil på andra sidan av vägen.

Arrendeavtal för åkermarken giltigt till 31.12.2020.

Ge anbud för endera hela fastigheten eller skiftesvist. Specifiera ditt anbud!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.