Hela fastigheten säljs!

Ge anbud!

Hela fastigheten Aspling 2:208, bestående av 4,31 ha åkermark säljs. Stödberättigad areal 4,15 ha.

Fastigheten är belägen invid Messjutvägen i Övermalax.

Ge anbud på fastigheten!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.