Hela fastigheten invid Lömnehagavägen i Övermalax bestående av både stödberättigad åker- och skogsmark säljs.

 

Fastigheten består av ca 2,7 ha stödberättigad åkermark och ca 0,6 ha skogsmark invid Lömnehagavägen i Övermalax.

Skogsmarken är värderad till 3.922 euro. Åkermarken är inte värderad; Ge anbud för åkermarken!

Möjlig tomt för egnahemshus. Området som ligger söder/väster om nackdiket är inte planlagt och ev byggande kan prövas via ett planeringsbehovsbeslut.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.