Ge anbud!

Hela fastigheten bestående av 2,85 ha stödberättigad åkermark säljs!

Hela fastigheten bestående av stödberättigad åkermark invid Helgeåvägen i Långåminne säljs.  Ge anbud på fastigheten!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.