Till salu åkermark på Söderfjärden!

Ge anbud för åkermarken!

Del av fastigheten Birka 25:2 ca 6,3 stödberättigad åkermark invid Söderfjärdsvägarna i Sundom säljs. Reglerad dränering.

Skiftet omfattas av Söderfjärdens Torrläggningsföretag. Andel 2020; 260 euro.

Arrendeavtal i kraft till 31.12.2024. Arrendeavtalets giltighetstid kan diskuteras.

GE ANBUD!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

INGÅR INTE!