Del av fastigheten, ett skifte skogsmark invid Vistobacka skogsväg säljs.

På samma område till salu även del av Nordant 27:2, ca 41,4 ha skogsmark, se annons 800683A.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.