Del av fastigheten Pulkkis 6:66, ett skifte om ca 18,3 ha skogsmark, samt den intilliggande fastigheten Pulkkis 2:39 om drygt 2 ha skogsmark säljs. Företrädesvis som en helhet.

Arealen under ellinjen och invid bäckslinjen utgör ca 3,5 ha och har inte räknats med i värderingen.

Arealen enligt fastighetsregisterutdraget för Pulkkis 2:39 har genom beslut av Lantmäteriverket 31.5.2021 korrigerats till 2,1513 ha.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.