De två intilliggande fastigheterna Peikkometsä 22:5, 10,615 ha, och Röllinmetsä 22:6, 9,193 ha, säljs. Företrädesvis som en helhet, men anbud per fastighet även möjligt.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.