Hela fastigheten säljs!

Fastighetsregisterarealen ca 0,4 ha lägre än i verkligheten.

Fastigheten består av ca 2,4 ha (1,96 ha enligt fastighetsregisterutdraget).

På fastigheten finns ca 0,44 ha stödberättigad åkermark och resten är skogsmark. 

Ge anbud för åkermarken!

Skogsmarken är värderad till 5.218 e.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.