Del av fastigheten Allund 2:90 invid Pundars skogsväg säljs. Skiftet består av ca 5,6 ha skogsmark.

Skiftet berörs av pågående Pundars skogsvägs skogsförbättringsprojekt. Kvarvarande kostnader ca 300 euro.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte!