Del av fastigheterna, ca 13,3 ha skogsmark vid Kivne skogsväg säljs. Anbud för helheten eller fastighetsvis.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.