Del av fastigheten Rönn 2:88, ca 6,5 ha skogsmark invid Pundars skogsväg säljs.

Skiftet deltar i grundförbättringsprojektet; Pundars skogsväg. Kvarvarande kostnader ca 350 euro inklusive moms 24 %.

Plan Generalplan » Ytterligare information

Generalplanen berör inte skogsskiftet längs Pundars skogsväg.

Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.