Del av fastigheten invid Wärlax skogsväg bestående av ca 5,1 ha skogsmark säljs.

Skiftet består i huvudsak av gallringsbestånd.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej