Del av fastigheten, ett skifte omfattande ca 7,6 ha skogsmark vid Kobbvägen i Norra Vallgrund säljs.

På fastigheten kan finnas kvarvarande skyltning om tidigare miljöstödsavtal, men något sådant avtal är inte i kraft.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.