Hela fastigheten bestående av två skiften vid Sebbismossen respektive Degermoss skogsväg säljs. 

För fastigheten finns ett jordlego- och nyttjanderättsavtal med Edsvik vindpark AB 9.7.2012. Vindkraftsparken har inte påbörjats.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.