Hela fastigheten i tre skiften innehållande både skogs- och stödberättigad åkermark säljs!

Anbud ges skiftesvist eller för hela fastigheten.

Skifte 1 Norränget: ca 0,6 ha skogsmark och ca 0,6 ha stödberättigad åkermark vid Norränget. Stödrättigheter medföljer. Skogsvärdering 1.291 e. Består av plantskog. Ge anbud för åkermarken.

Skifte 2 Henoskogen: ca 7,7 ha skogsmark invid Tuvängsvägen. Skogsvärdering 43.644 e. Består i huvudsak av avverkningsmoget bestånd.

Skifte 3 Hinjärvmossen: ca 5 ha skogsmark invid Heno skogsväg. Skogsvärdering 19.828 e. Består av i huvudsak gallringsskog, men även avverkningsmoget bestånd.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.