Hela fastigheten bestående av 18,515 ha skogsmark säljs. 

Anbud ges för hela fastigheten!

Fastigheten består av fyra skiften. Två skiften på västra sidan och ett skifte på östra sidan av Mörtmarksvägen och ett skifte vid Hindängen skogsväg. 

Fastigheten består i huvudsak av gallrings- och plantbestånd.

Ca 12,6 ha av fastigheten är belägen inom Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab:s område. Bygglov beviljat. Finns inget tidpunkt fastställd för byggstart.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.