Del av fastigheten Dalberg 5:33 ca 8,9 ha skogsmark säljs.

Obs! Ca 1,4 ha av skiftet är i behov av plantering!

En del av skiftet, ca 0,9 ha, belastas av Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab arrendeavtal. 

Skiftet omfattas också av ett pågående dikesprojekt. Kvarvarande kostnader ca 250 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.