Hela fastigheten bestående av ett skifte, 16,222 ha skogsmark vid Vahl skogsväg säljs. Fastigheten ligger på grundvattenområde.

Fastigheten berör av grundförbättringsprojektet Vahl skogsväg. Uppskattade tillkommande kostnader ca 1.000 € + moms.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.