Hela fastigheten bestående av 4,07 ha skogsmark invid Svartövägen säljs.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag och styckningskarta.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.