Hela fastigheten, i ett skifte, bestående av ca 19,9 ha skogsmark invid Kackorträsk-Kakkuri skogsväg säljs.  Fastigheten består i huvudsak av gallringsbestånd.

På figur 7 i skogsvärderingen finns en forngrav.

Skogsvärdering 40.817 e.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.