Obs! Förlängd anbudstid t.o.m. 3.1.2020!

Hela fastigheten bestående av ca 9,3 ha skogsmark i två skiften säljs. Fastigheten består endast av de två skiften som nu säljs, tidigare sålda skiften är ännu inräknade i arealen på fastighetsregisterutdraget.

Anbud för helheten eller skiftesvis (Hästö-skiftet och Krasslandet-skiftet). Specificera vad ditt anbud avser.

För Hästöskiftet kan tillkomma en mindre pumpningskostnad, ca 40 €/år.

På Krasslandet-skiftet löper längs vägen, ca 15 meter in på skiftet, en kommunal vattenledning, och det finns även en luftningsbrunn för vattenledning. Virke o dyl får inte placeras på eller kring brunnen.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.