Del av fastigheten ca 49 ha skogsmark säljs.

Tomt med byggrätt ingår inte i försäljningen.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår