Stor fastighet invid Dömas skogsväg säljs!

Hela fastigheten bestående av 26,89 ha skogsmark invid Dömas skogsväg säljs.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag

Andel i samfällda områden Nej