Del av fastigheten, ca 5,4 ha skogsmark på Grisselören säljs.

Andelar i Larsmo bys samfällda utskog medföljer inte. Andelar i samfällt vattenområde medföljer enligt areal.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Andelar i Larsmo bys samfällda utskog ingår inte. Andelar i samfällt vattenområde ingår.