Del av fastigheten säljs:

Ett skifte på Klippan, ca 1,3 ha med en byggrätt för fritidsbostad. Säljes mot anbud.

Ett skifte på Svinören, ca 0,3 ha. Säljes mot anbud.

Anbud skiftesvis eller för bägge. 

 

Plan Strandplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Andelar i samfällt vattenområde ingår. Andelar i samfällt jordområde på Euran och andelar i Larsmo bys samfällda utskog ingår inte.