Del av fastigheten, ett skifte om ca 5,6 ha skogsmark på Hälsingön säljs.

Andelar i samfällt vattenområde ingår i överlåtelsen. Andelar i Larsmo bys samfällda utskog ingår inte.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Andelar i samfällt vattenområde ingår. Andelar i Larsmo bys samfällda utskog ingår inte.