Hela fastigheten, två skiften skogsmark på totalt 24,12 ha invid Petalaxvägen säljs. Anbud skiftesvis eller för helheten.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.