Hela fastigheten bestående av skogsmark, stödberättigad åkermark och en gammal stuga med el- och vattenanslutningar vid Sidlandsvägen säljs.

På fastigheten finns ca 1,6 ha skogsmark, ca 0,65 ha stödberättigad åkermark samt en gammal stuga byggd på 1940-talet som varit obebodd lång tid. El- och vattenanslutning finns, vattnet avstängt vid tomtgräns. Möjlig tomtmark för nybygge på östra sidan av Sidlandsvägen, utanför sv-zonen. Åkermarken är utarrenderad t.o.m. 31.12.2021, stödrättigheter medföljer köpet.

På fastigheten finns gamla minkhus.

Fastigheten berörs av fyra olika planebeteckningar. På AT-området får småhus uppföras (förutsätter ansökan om planeringsbehovsbeslut), M-området är jord- och skogsbruksdominerat område där byggnader för jord- och skogsbruk får uppföras. Inom sv-zonen kan nya byggnader för fast boende dock inte uppföras, men restaurering av befintliga är möjligt. Den del av fastigheten som ligger närmast Malax å berör av en nationellt värdefull kulturmiljö (RKY-miljö) och planbeteckningen sk-1/x gäller.

Fastigheten berörs av planerat dikesprojekt, se bifogad karta.

Skogsmarken har värderats, åkermark och stuga har inte värderats utan säljs mot anbud.

För visning av stugan kontakta John Berg, 0400 561 343.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.