Skifte vid Roskurfjärden på 4 ha skogsmark säljs.

Del av fastigheten Karlsson 22:3, 1 skifte, bestående av ca 4 ha skogsmark vid Roskurfjärden säljs.

Skiftet består av både förnyelsemoget bestånd och grövre gallringsbestånd.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.