Hela fastigheten bestående av 32,86 ha skogsmark i två skiften säljs. 

Fastigheten berörs av projektet Bredåsens vindkraftspark, undertecknat arrendeavtal finns. Inom planerat projektområde ligger 27,26 ha av fastigheten. Projektet är i planeringsskedet, delgeneralplan ska utarbetas. Arrendeavtalet finns till påseende på Fortums kontor i Närpes, Närpesvägen 9, kontakt 050 587 9856. Tilläggsuppgifter ges även av förmedlaren.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.