Hela fastigheten bestående av 2 skiften skogsmark säljs!

Hela fastigheten belägen vid Blaxöfjärdsvägen i Töjby, bestående av 2 skiften skogsmark säljs, som en helhet!

Skogsmarken är värderad till 7.380 euro.

OBS! På figur nr 7 och nr 10 finns vindfällen och figur 9 är i behov av plantering.

 

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns ej