OBS! Fastigheten ingår i Tjärlax Västra dikesplan, uppskattade kostnader ca 300 euro.

Hela fastigheten bestående av 4,061 ha skogsmark invid Västkustvägen säljs.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.