Hela fastigheten Strandjälon invid Mattkärr skogsväg i Finby, Närpes säljs. Ca 0,2 ha av fastigheten är i behov av plantering.

OBS! Efter att värderingen gjorts har endel stormfällen påträffats. Dessa är inte beaktade i värderingen.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.