Hela fastigheten invid Rörträsk skogsbilväg, bestående av 7,7 ha skogsmark säljs.

Fastigheten berörs av skogsbilvägsprojekt; Södra Myrvägen. Uppskattade kvarvarande kostnader ca 100 euro. 

Rensning av Skrifvarsbäcken är under arbete och den belastar även fastigheten.  

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.