Del av fastigheten, tre skiften skogsmark vid Näse skogväg säljs. Skiftena är ca 1,3 ha (Lerhällan), ca 18 ha (Stormossberget) och ca 16,6 ha (Småbackarna).

Anbud för helheten eller skiftesvis, specificera ditt anbud.

På skiftet vid Småbackarna är ca 1,4 ha i behov av förnyelse, markberedning är utförd.

Observera att på skiftet vid Stormossberget ingår inte figurerna 108 och 109.1 i försäljningen!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.